Guides d’utilisation

 

   Outils de jointoiement    

04TT

05TT

ATX01TT

 
       

   Boîtes de finition EasyClean    

20TTX

25TTX

30TTX

 

       

   Boîtes de finition EasyClean haute capacité  

22TT

27TT

32TT

 

EZ07H

EZ10H

EZ12H

 
       

   Boîtes de finition assistée Power Assist    

24TT

28TT

33TT

 

PA07H

PA10H

PA12H

 
       

   Finisseurs d’angle  

40TT

45TT

48TT

48XTT

       

   Applicateurs d’angle    

35TT/35TTB

50TT/50TTB

 

 

       

   MudRunner    

14TT

 

 

 

       

   Rouleurs d’angle    

15TTE/15TTB

17TT/17TTB

17TTE/17TTEB

 

       

   Cache tête de vis    

63TT/63TTB

68TT/68TTB

 

 

       

   Têtes d’application de pâte (Mud Heads)  

16TT

16TT90

 

 

       

   Pompes de chargement    

72TT

73TT

B74TT

B75TT

       

   Adaptateurs    

85T

B89TT

90T

 

       

   Manches pour boîtes de finition    

8034TT

8042TT

8054TT

8072TT

8134TT

8142TT

8154TT

8172TT

88TTE

 

 

 

       

   Manches en fibre de verre    

HA

HF

HN

HR